Home > Praktische info > Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy beleid Adagio
Beleid in verband met de GPDR wetgeving in België 
1: Onderneming en websites
Dit privacy beleid heeft betrekking op volgend bedrijf , websites en merknamen.

Adagio BVBA
Steenhuyze 17
9070 Heusden
BE : 0871371685
Telefoon : 09/2321492
e-mail : info@adagiotours.be

Websites :
www.adagiotours.be
www.azoren.be

Merknamen :
ADAGIOTOURS
ADAGIO

2: Toepassingsgebied
Het Privacybeleid van ADAGIO is van toepassing op al de persoonsgegevens die ADAGIO verzamelt en verwerkt.
ADAGIO informeert haar klanten steeds op een duidelijke manier waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Deze privacyverklaring is een transparante samenvatting waarin wordt uitgelegd hoe  wij de persoonsgegevens van de klanten gebruiken, verzamelen, beheren, verwerken en delen.
3: Juridisch kader
Deze privacyverklaring is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en De Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
4: Persoonsgegevens beveiliging
ADAGIO verzamelt persoonsgegevens enkel voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u een vlucht bij ons boekt, onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt. We houden bepaalde persoonsgegevens bij, meer bepaald de informatie waarmee wij u kunnen identificeren.
We verbinden ons ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens veilig te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te delen. We zorgen er ook voor dat de andere bedrijven waarmee we samenwerken met dezelfde zorgvuldigheid met uw gegevens zullen omgaan.
5: Overzicht bewaarde gegevens
ADAGIO verbindt zich om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van haar doeleinden.
Bijgevolg kunnen we de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:
• naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres;nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, het type van uw reisdocument (bijvoorbeeldpaspoort of ID), eID-nummer, de uitgiftedatum en de vervaldatum, het land van afgifte van uw reisdocument
• informatie over andere passagiers in uw boeking zoals de voornaam, naam, nationaliteit en de leeftijd;informatie over uw transactie, inclusief uw betaalkaartgegevens;
• informatie met betrekking tot uw vlucht(en) en informatie over onze diensten in verband met uw vlucht(en)
• de communicatie die u met ons uitwisselt (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven, oproepen
• indien u speciale hulp nodig hebt of als u specifieke dieetwensen hebt;
• informatie over uw gezondheid, indien u een medische aandoening hebt die van invloed kan zijn op uw vlucht en verblijf

Gevoelige persoonsgegevens: tijdens het verlenen van diensten aan de klant kunnen we informatie nodig hebben betreffende uw ras of etnische afkomst, lichamelijke of geestelijke gezondheid en uw religieuze overtuigingen. Dergelijke informatie wordt beschouwd als gevoelige persoonsgegevens onder gegevensbeschermingswetgeving. We verzamelen deze informatie alleen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Gevoelige persoonsgegevens kunnen verzameld worden in de volgende omstandigheden:
• wanneer u een specifieke medische aandoening heeft, moet u ons daarover informeren voor uw eigen veiligheid en indien nodig een medisch certificaat overleggen
• als u tijdens een vlucht speciale assistentie aanvraagt, bijvoorbeeld indien u om een rolstoel vraagt
• als u ons op de hoogte stelt van specifieke dieetvereisten
• wanneer u ons uw reisdocumentgegevens verstrekt, kan aan de hand van uw nationaliteit uw raciale of etnische afkomst worden afgeleid
Als u ons niet toestaat om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, kan dit betekenen dat we mogelijks de diensten die u bij ons hebt aangevraagd niet kunnen leveren of slechts gedeeltelijk kunnen leveren.
Hou er rekening mee dat u in dergelijke omstandigheden niet gerechtigd bent om enige prijs die u hebt betaald terug te verkrijgen.
6: Verwerkingsdoeleinden
ADAGIO gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• om uw reisboekingen te beheren en onze diensten aan u te leveren;
• om met u te communiceren;
• om uw vliegtickets uit te geven, u in te checken voor uw vlucht en uw reserveringen te voltooien.
• We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om uw boekingen te wijzigen als u dergelijke wijzigingen aanvraagt;
• om u te laten weten of er wijzigingen zijn in de vluchten of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw reisplannen, zoals wegwerkzaamheden bij een luchthaven die u gebruikt;
• om per e-mail en/of sms contact met u op te nemen om administratieve of operationele redenen,
• om te begrijpen wat u interessant vindt, kunnen we informatie verzamelen over hoe u onze websitegebruikt, welke pagina’s van onze website u het meest bezoekt en naar welke vluchten u zoekt. Wekunnen deze informatie gebruiken om u relevante berichten te sturen waarvan wij denken dat u zeleuk vindt, op voorwaarde dat u ermee hebt ingestemd om marketingcommunicatie te ontvangen;om onze diensten aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren en om u een gepersonaliseerde klantervaring aan te bieden;
7: Veilige verwerking
Wij verbinden ons ertoe de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uwpersoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering.
Zoals beschreven in dit privacybeleid kunnen we, in de gevallen waar het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Wanneer ADAGIO uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, eisen wij van deze derden dat deze de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER ( Europese Economische Ruimte ) worden overgedragen, eisen wij dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
8: Recht om tegen verwerking bezwaar te maken
ADAGIO verschaft u steeds op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ADAGIO staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
9: Meldplicht bij datalekken
ADAGIO verbindt zich om in het geval van een datalek waarbij er een risico aanwezig is voor de schending van de rechten en vrijheden van de individuen, dit zo snel mogelijk te melden aan de toezichthoudende autoriteit.
10: Recht op inzage van de eigen persoonsgegevens, recht op rectificatie en het recht om vergeten te worden
U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren.
U heeft ook hetrecht tot inzage van de boekingsinformatie met betrekking tot de vluchten die u met ons hebt genomen.
Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verbeterd worden. Als de informatie die we over u hebben niet correct is, gelieve deze dan zo snel mogelijk te laten aanpassen
Op vraag van de klant kunnen bepaalde data verwijderd worden, maar steeds rekening houdend met de bewaartermijnen en de noodzakelijkheid van de gegevens voor de contractuitvoering. Bijgevolg zullen de persoonsgegevens, op verzoek van de klant, zo snel mogelijk worden gewist op voorwaarde dat er geen gerechtvaardigde redenen zijn om deze bij te houden.
Uitgangspunt is dat de klant enkel die data kan laten verbeteren of verwijderen die hij zelf aan ons heeft bezorgd of die in zijn opdracht aan ons zijn bezorgd.
11: Bewaarperiode persoonsgegevens
ADAGIO bewaart uw persoonsgegevens voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van boeking .
Aan het einde van de bewaarperiode of op een geldig verzoek van de betrokkene worden de persoonsgegevens gewist.
12: Marketingcommunicatie
U kunt kiezen voor het al dan niet ontvangen van marketingcommunicatie. We zullen enkel de klanten
mededelingen sturen die een vrijwillige en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven . Hou er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonsgegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
U kunt er ook voor kiezen om op elk moment af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie
door een e-mail te sturen naar info@adagiotours.be met als titel ‘GDPR: marketingcommunicatie beëindigen’.
13:Cookies of andere volgtechnologieën
Om onze diensten te verbeteren, om u relevante inhoud aan te bieden en om te analyseren hoe u onze website gebruikt, kunnen we technologieën gebruiken, zoals tracking software, pixels en cookies.
Hou er rekening mee dat we u in de meeste gevallen niet kunnen identificeren met de informatie die we
via deze technologieën verzamelen.
Wij gebruiken software om het websitegebruik op te volgen om zo de bezoekerservaring op onze website
te verbeteren. Deze software stelt ons niet in staat om persoonsgegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze stellen u in staat om op onze website te navigeren en stellen ons in staat om bepaalde aspecten van uw laatste zoekopdracht te onthouden om latere zoekopdrachten sneller te laten verlopen voor u.
U kunt cookies verwijderen indien u dat wenst.
14: Vragen
Vragen, klachten , opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@adagiotours.be